Algemeen
 1. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht  is een eenmanszaak gevestigd te Apeldoorn met het doel rechtsbijstand te verlenen in en buiten rechte in de rechtsgebieden letselschade en familierecht. Mr. M. de Schiffart is als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten, inclusief enige aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die zijn aanvaard, schriftelijk bevestigd en worden verricht door de Schiffart Advocatuur Letselschade & Familierecht, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
Uitvoering overeenkomst
 1. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 2. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan (tevens) een andere advocaat een gedeelte van de werkzaamheden of de behandeling van de zaak overnemen, indien daartoe naar het oordeel van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht aanleiding is. Cliënt verklaart daartegen geen bezwaren te hebben. Cliënt wordt bij een overname van de zaak door een andere advocaat vooraf wel schriftelijk in kennis gesteld.
 3. Indien dat, naar het oordeel van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Honorarium en Declaratie
 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt maandelijks het honorarium ( de verrichte werkzaamheden gebaseerd op het overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met de bestede tijd berekend in eenheden van 6 minuten), vermeerderd met verschotten, en omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Het kantoor behoudt zich het recht voor het uurtarief op ieder moment aan te passen.
 2. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 3. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen cliënt en advocaat worden vastgesteld. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 4. Naast het honorarium is de cliënt aan De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, reiskosten, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels.
Gesubsidieerde rechtsbijstand
 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en/of diens partner) in het van toepassing zijnde peiljaar.
Betaling
 1. Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer , tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
 2. Na verstrijken van de betalingstermijn van veertien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht is bij gebreke van niet tijdige of volledige betaling gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, de werkzaamheden op te schorten tot de openstaande declaraties volledig is voldaan.
Derdengelden
 1. De Schiffart advocatuur Letselschade en Familierecht heeft geen stichting derdengelden opgericht.
Aansprakelijkheid/Geschillen
 1. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 4. Overigens is iedere aansprakelijkheid van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan de Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht is betaald.
 6. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Veldhuis Verzekeringen gevestigd te (8180 AA) Heerde, postbus 1. U kunt contact met mr. M. de Schiffart opnemen voor meer informatie over de polisvoorwaarden en de financiële en geografische dekking van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 7. Alle aanspraken vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 8. De Nederlandse rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Zutphen is bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met cliënt gesloten overeenkomst of het geschil kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur indien cliënt of kantoor daarvoor kiest.