Privacy statement De Schiffart advocatuur

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn respecteert uw persoonsgegevens en draagt zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan kantoor wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.  Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze Privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokke(n) wiens persoonsgegevens De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn verwerkt.

Privacy verklaring
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.  Mr. M. de Schiffart is het aanspreekpunt voor de gegevensverwerking van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht.

Contactgegevens:
De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht
Lupineweg 61 (7325 AG) Apeldoorn
Email: Marloes@deschiffartadvocatuur.nl
Telefoon: 0633141306
Website: www.deschiffartadvocatuur.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn verwerkt o.a. de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkende vanuit eigen initiatief zijn verstrekt of door derde partijen aan kantoor zijn kenbaar gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres:
 • Bankrekeningnummer;
 • Rijbewijs/id/paspoortnummer.

Uitdrukkelijk met uw schriftelijke toestemming verwerkt de Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht ook andere indirecte persoonlijke gegevens zoals medische en financiële informatie in een letselschadezaak of financiële gegevens in een familierechtzaak.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te Apeldoorn verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van:

 • een wettelijke verplichting
 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkke(n).
 • gerechtvaardigd belang

De persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd per email, telefoon, per brief of mondeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Beveiliging persoonsgegevens

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht  hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De Schiffart advocatuur maakt van diensten van derden gebruik. In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens worden in een verwerkersovereenkomst met derden afspraken vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De  Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via bovenstaande contactgegevens.  Ter verificatie verzoekt De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht  aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Gebruik social media

Op de website van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht zijn links opgenomen naar bijvoorbeeld Linkedin of websites van derden. De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Teneinde het gebruiksgemak van de website van de Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht te vergroten en voor analyse van het gebruikersgedrag wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren.

Aanpassingen privacy statement

De Schiffart advocatuur Letselschade & Familierecht heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

1 augustus 2018